Bolagsstämma – vad är det

Bolagsstämma för industrivärlden

En bolagsstämma är för aktiebolag det högsta beslutande organet, dvs det som beslutas där måste sedan styrelse och VD rätta sig efter. Aktiebolag måste ha minst en bolagsstämma varje år och den ordinarie stämman kallas årsstämma. Vid behov kan styrelsen kalla till ytterligare stämmor. Det är styrelsen som ansvarar för att kalla till stämma och de inbjudna ska vara samtliga ägarregistrerade aktieägare. Exakta regler för hur kallelsen ska genomföras framgår av bolagsordningen och skiljer sig framförallt mellan privata bolag och publika. För försäkringsbolag finns andra regler. Det finns ett antal punkter som måste vara med på en årsstämma varav en del är mest ordningsfrågor som val av ordförande för stämman, val av justeringsman, fastställande av dagordning och röstlängd, beslut om stämman är behörigen sammankallad. De mer väsentliga besluten som fattas är fastställande av resultat och balansräkning och val av ny styrelse för bolaget. Även eventuella styrelsearvoden och revisorsarvoden beslutas här. Antalet styrelseledarmöter bestäms också av bolagsordningen. Övriga frågor kan tillkomma beroende på bolagsordning.

(Visited 370 times, 1 visits today)